Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

Poręczenia udzielane przez Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o.  ze środków własnych mają charakter cywilnoprawny i regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).

Zgodnie z art. 876 KC przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oznacza to, że ryzyko związane z finansowaniem działalności bieżącej lub inwestycyjnej Państwa przedsiębiorstwa spoczywa na naszym Funduszu.

BENEICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenia STANDARD mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.

KOSZT PORĘCZENIA

 •      Prowizja za rozpatrzenie wniosku – 0,3% wnioskowanej kwoty poręczenia, minimum 200,- zł;
 •      Prowizja za udzielenie poręczenia:
  udział w kredycie do 6 miesięcy od 6 do 12 miesięcy od 12 do 24 miesięcy od 24 do 36 miesięcy od 36 do 48 miesięcy od 48 do 60 miesięcy Powyżej 60 miesięcy
  do 40%  0,5%  1,0%  2,0%  2,5%  3,0%  3,5%  4,5%
  pow. 40% do 60%  0,6%  1,5%  2,5%  3,0%  3,5%  4,0%  5,0%
  pow. 60% do 80%  0,7%  2,0%  3,0%  3,5%  4,0%  4,5%  5,5%
 •      Prowizja za sporządzenie i podpisanie aneksu – 0.5% aktualnej wartości poręczenia

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

 •      Kredyt obrotowy
 •      Pożyczka obrotowa
 •      Kredyt inwestycyjny
 •      Pożyczka inwestycyjna

WARUNKI POĘCZENIA

 •      Wysokość poręczenia do 80% wartości kredytu lub pożyczki
 •      Maksymalna wartość poręczenia 1.400.000,- zł
 •      Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy 1.400.000,- zł
 •      Maksymalny okres poręczenia 66 miesięcy