Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

Poręczenia udzielane przez Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o. ze środków własnych mają charakter cywilnoprawny i regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 2016 roku, poz. 380 ze zm.) Zgodnie z art. 876 KC przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oznacza to, że ryzyko Instytucji finansującej związane z finansowaniem działalności bieżącej lub inwestycyjnej Państwa przedsiębiorstwa spoczywa na naszym Funduszu.

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o. może udzielać poręczeń ze środków własnych oraz środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Umową w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu zrealizowanego przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (UDWŚ), o wartości ponad 22 mln zł.

BENEICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenia mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.

KOSZT PORĘCZENIA

 •     Prowizja za rozpatrzenie wniosku – 0% wnioskowanej kwoty poręczenia;
 •     Prowizja za udzielenie poręczenia (nie dotyczy poręczeń leasingów)
  za udzielenie poręczenia na okres: do 6 miesięcy od 6 do 12 miesięcy od 12 do 24 miesięcy od 24 do 36 miesięcy od 36 do 48 miesięcy od 48 do 60 miesięcy Powyżej 60 miesięcy
  % wartości poręczenia:  0,4%  0,8%  1,2%  1,6%  2,0%  2,4%  2,8%
 •     Prowizja za sporządzenie i podpisanie aneksu – 0.5% aktualnej wartości poręczenia

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

 •      Kredyt obrotowy
 •      Pożyczka obrotowa
 •      Kredyt inwestycyjny
 •      Pożyczka inwestycyjna

WARUNKI POĘCZENIA

 •      Wysokość poręczenia do 80% wartości kredytu lub pożyczki
 •      Maksymalna wartość poręczenia 1.100.000,- zł
 •      Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy 1.300.000,- zł
 •      Maksymalny okres poręczenia 66 miesięcy
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok