Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

bip

Produkty

Poręczenia WADIÓW

Poręczenia udzielane przez Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o.  ze środków własnych i są zobowiązaniem Funduszu do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy Przedsiębiorca nie wypełni swoich zobowiązań względem Zamawiającego, którym jest podmiot wskazany w art. 3 ustawy prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, ze zm.).

BENEICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenia WADIÓW mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.

KOSZT PORĘCZENIA

 • Prowizja za udzielenie poręczenia indywidualnego
 • Prowizja za przyznanie odnawialnej linii poręczeń wadialnych

WARUNKI POĘCZENIA

 • Wysokość poręczenia do 100% wartości wymaganego wadium
 • Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia - 500.000,- zł
 • Maksymalna wartość odnawialnego limitu poręczeń wadialnych – 1.000.000,- zł
 • Maksymalne zaangażowanie z tytułu aktywnych poręczeń wadialnych – 1.500.000,- zł
 • Maksymalny okres poręczenia:
  • Poręczenie wadialne jest udzielane na okres związania ofertą wynikający z warunków postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące.
  • Zarząd Funduszu może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu poręczenia wadialnego w przypadku przedłużenia okresu związania ofertą. W przypadku przedłużenia okresu poręczenia wadialnego po zawarciu umowy o udzielenie poręczenia konieczne jest sporządzenie pisemnego aneksu do umowy o udzielenie poręczenia wadialnego, a także wydanie nowego Oświadczenia o udzieleniu poręczenia wadialnego.

Poręczenia PLD PLUS

Poręczenia udzielane przez Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o.  ze środków własnych wraz z gwarancją de minimis BGK w formie portfelowej linii gwarancyjnej.

BENEICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenia LEASINGU mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.

KOSZT PORĘCZENIA

 • Prowizja za rozpatrzenie wniosku – 0% wnioskowanej kwoty poręczenia
 • Prowizja za udzielenie poręczenia 1,99%  wartości poręczenia płatna za każdy rok trwania poręczenia

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

 • Kredyt obrotowy
 • Kredyt inwestycyjny

WARUNKI POĘCZENIA

 • Wysokość poręczenia do 20% wartości kredytu
 • Maksymalna wartość poręczenia 200.000,- zł
 • Maksymalny okres poręczenia:
  • kredyt obrotowy 27 miesięcy
  • Kredyt inwestycyjny 99 miesięcy

 

Poręczenia RPOWŚ

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o. może również udzielać poręczeń ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podstawą uruchomienia projektu jest umowa z grudnia 2010r. zawarta przez Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy z Województwem Świętokrzyskim o wartości dofinansowania 20.250.000,- zł.

BENEICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenia RPOWŚ mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub inwestujący na terenie województwa świętokrzyskiego.

KOSZT PORĘCZENIA

 •      Prowizja za rozpatrzenie wniosku – 0% wnioskowanej kwoty poręczenia;
 •      Prowizja za udzielenie poręczenia – 0% wnioskowanej kwoty poręczenia, nie dotyczy poręczeń leasingów.
 •      Prowizja za sporządzenie i podpisanie aneksu – 0.5% aktualnej wartości poręczenia

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

 •      Kredyt obrotowy
 •      Pożyczka obrotowa
 •      Kredyt inwestycyjny
 •      Pożyczka inwestycyjna

WARUNKI POĘCZENIA

 •      Wysokość poręczenia do 80% wartości kredytu lub pożyczki
 •      Maksymalna wartość poręczenia 1.400.000,- zł
 •      Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy 1.400.000,- zł
 •      Maksymalny okres poręczenia 66 miesięcy

Poręczenia LEASINGU

Poręczenia udzielane przez Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o. ze środków własnych mają charakter cywilnoprawny i regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 2016 roku, poz. 380 ze zm.) Zgodnie z art. 876 KC przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oznacza to, że ryzyko Instytucji finansującej związane z finansowaniem działalności bieżącej lub inwestycyjnej Państwa przedsiębiorstwa spoczywa na naszym Funduszu.

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o. może udzielać poręczeń ze środków własnych oraz środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Umową w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu zrealizowanego przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o wartości ponad 22 mln zł.

BENEICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenia LEASINGU mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.

KOSZT PORĘCZENIA

 • Prowizja za rozpatrzenie wniosku – 0% wnioskowanej kwoty poręczenia;
 • Prowizja za udzielenie poręczenia(nie dotyczy poręczeń kredytów i pożyczek):
  Przedział procentowy poręczenia: do 24 miesięcy od 24 do 36 miesięcy od 36 do 48 miesięcy powyżej 48 miesięcy
  od 1% do 20%  0,8%  1,0%  1,2%  1,6%
  od 20% do 40%  1,0%  1,2%  1,4%  1,8%
  od 40% do 60%  1,2%  1,4%  1,6%  2,0%
  pow. 60%  1,4%  1,6%  1,8%  2,2%
 • Prowizja za sporządzenie i podpisanie aneksu – 0.5% aktualnej wartości poręczenia

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

 • Leasing operacyjny i finansowy

WARUNKI POĘCZENIA

 • Wysokość poręczenia do 80% wartości finansowania
 • Maksymalna wartość poręczenia 1.100.000,- zł
 • Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy 1.300.000,- zł
 • Maksymalny okres poręczenia 66 miesięcy

 


 1 - Dotyczy opłaty jednorazowej płatnej za cały okres. Mozliwe dokonywanie płatności w cyklu rocznym oraz miesięcznym. Szczegóły w TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI ZA PORĘCZENIA TRANSKCJI LEASINGOWYCH

Poręczenia KREDYTÓW I POŻYCZEK

Poręczenia udzielane przez Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o. ze środków własnych mają charakter cywilnoprawny i regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 2016 roku, poz. 380 ze zm.) Zgodnie z art. 876 KC przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oznacza to, że ryzyko Instytucji finansującej związane z finansowaniem działalności bieżącej lub inwestycyjnej Państwa przedsiębiorstwa spoczywa na naszym Funduszu.

BENEICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenia mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.

KOSZT PORĘCZENIA

 •     Zgodnie z taryfami prowizji i opłat dostępnych tutaj >>

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

 •      Kredyt obrotowy
 •      Pożyczka obrotowa
 •      Kredyt inwestycyjny
 •      Pożyczka inwestycyjna

WARUNKI POĘCZENIA

 •      Wysokość poręczenia do 80% wartości kredytu lub pożyczki
 •      Maksymalna wartość poręczenia 930.000,- zł
 •      Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy 1.250.000,- zł
 •      Maksymalny okres poręczenia 60 miesięcy
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok